ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ

flyer2 [front]_v2

Το Ελληνογερμανικό/Γερμανοελληνικό Νομικό Γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο και ΙΙ Δημόσιο Δίκαιο της σειράς Δίκαιο και Μετάφραση είναι τα πρώτα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελλάδα που περιέχουν όλες τις θεμελιώδεις νομικές έννοιες του αστικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου από τα ελληνικά στα γερμανικά και αντίστροφα.

Με πρωτοποριακή δομή, όπου οι νομικοί όροι παρατίθενται σε κεφάλαια ανά τομέα δικαίου και μέσα σε αυτά σε λογική ακολουθία μεταξύ τους, με παραδείγματα σε κάθε ενότητα, αλλά και παραρτήματα με:

  1. Συντομογραφίες ελληνικού δικαίου
  2. Συντομογραφίες γερμανικού δικαίου
  3. Υποδείγματα ελληνικών και γερμανικών νομικών εγγράφων αστικού και δημοσίου δικαίου
  4. ελληνικά και γερμανικά πιστοποιητικά αστικού και δημοσίου δικαίου
  5.  αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου και στις δύο γλώσσες, καθίσταται πάντοτε δυνατή η αναζήτηση των λέξεων και των εννοιών που ευρίσκονται μέσα στο γλωσσάρι.

 

 //αποκλειστικά νομική ορολογία/πρωτοποριακή δομή ανά θεματικές ενότητες σύμφωνα με τα κεφάλαια του Νόμου και σε εννοιολογικές ενότητες μέσα στα κεφάλαια/παραδείγματα μέσα από το Νόμο/παραρτήματα με δημόσια πιστοποιητικά αστικού και δημοσίου δικαίου από Ελλάδα και Γερμανία/ νομικά έγγραφα ελληνικού και γερμανικού αστικού και δημόσιου δικαίου/αλφαβητικό ευρετήριο/συντομογραφίες ελληνικού και γερμανικού δικαίου//

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ Ι-ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νομικό γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο είναι δομημένο κατά τις διατάξεις του γερμανικού Αστικού κώδικα, χωρισμένο σε ενότητες σύμφωνα με τα κεφάλαια του γερμανικού Αστικού Κώδικα και σε περαιτέρω υποενότητες μέσα σε κάθε κεφάλαιο ανάλογα με την εννοιολογική τους σημασία. Με ξεχωριστό κεφάλαιο εισαγωγής που περιέχει τις γενικότερες έννοιες του Δικαίου, όπως και ειδικό κεφάλαιο με στοιχεία από την Πολιτική Δικονομία. Με παραδείγματα μέσα από το Νόμο, ξεχωριστό κεφάλαιο με νομικά έγγραφα του Αστικού Δικαίου, ένα για κάθε βιβλίο του Αστικού Κώδικα (δικόγραφα κα) από την κάθε χώρα, σε αντιπαραβολή μεταξύ τους, με επεξηγήσεις όπου υπάρχει απόκκλιση από την έννοια στην μετάφραση, προκειμένου να αντιστοιχεί στην ίδια νομική σχέση. Με ξεχωριστό κεφάλαιο με επίσημα πιστοποιητικά από τις δύο χώρες.  Με αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου, όπου ανευρίσκονται όλες οι έννοιες.

ISBN: 978-960-93-4927-7

 

 

Blank white book w/path

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΙΙ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νομικό γλωσσάρι ΙΙ Δημόσιο Δίκαιο αποτελείται από Α. Συνταγματικό Δίκαιο και Β. Συνταγματικό Δίκαιο. Το Α. Συνταγματικό Δίκαιο ακολουθεί τη δομή του ελληνικού Συντάγματος ενώ το Β. Διοικητικό Δίκαιο, αυτή του γερμανικού Νόμου περί Διοικητικής Δικονομίας. Και στα δύο μέρη έχει προστεθεί εισαγωγή με γενικότερες έννοιες που αφορούν το εκάστοτε δίκαιο, αλλά και ξεχωριστό κεφάλαιο με διατάξεις που αφορούν μόνο το γερμανικό Σύνταγμα στο Συνταγματικό Δίκαιο και κεφάλαιο με στοιχεία διοικητικής δικονομίας στο Διοικητικό Δίκαιο. Έπειτα από κάθε κεφάλαιο ακολουθεί παράδειγμα μέσα από το Νόμο. Ξεχωριστά κεφάλαια με δημόσια πιστοποιητικά δημοσίου δικαίου, αλλά και νομικά έγγραφα δημοσίου δικαίου (συνταγματικού, διοικητικού και διεθνούς δημοσίου δικαίου). Με συντομογραφίες ελληνικού και γερμανικού δικαίου.

ISBN: 978-960-93-6391-4

flyer2 [front]_v1Τα ελληνογερμανικά, γερμανοελληνικά νομικά νομικά γλωσσάρια, Ι αστικό δίκαιο και ΙΙ δημόσιο δίκαιο παρέχουν μία σφαιρική έποψη του αστικού και του δημοσίου δικαίου στις δύο χώρες, καθώς περιέχουν όρους και εκφράσεις του νόμου, παραδείγματα, αλλά και νομικά και δημόσια έγγραφα του αστικού και του δημοσίου δικαίου από την Ελλάδα και την Γερμανία. Ξεκινώντας δηλαδή κάποιος από τις όρους και τις έννοιες καταλήγει στα νομικά και δημόσια έγγραφα του αστικού δικαίου, όπου αυτές οι έννοιες ανευρίσκονται, κατανοώντας έτσι την χρήση αυτών και την ορθή σύνταξή τους μέσα στα κείμενα. 

Mε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των νομικών εννοιών και ο ακριβής προσδιορισμός τους, όταν αυτές αναζητούνται είτε στην μία είτε στην άλλη έννομη τάξη.

Το γλωσσάρι της κας Νανάκη ανήκει στην κατηγορία των πονημάτων που έχουν στόχο τη δημιουργία ενός πρακτικού υποβάθρου που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποβοηθητικά όσους δραστηριοποιούνται ως δικηγόροι και μεταφραστές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Πρόκειται για εργασία πρωτοποριακή στη νομική βιβλιογραφία και αποτελεί μία συνθετική επεξεργασία των κειμένων, μεθοδικά διαρθρωμένη, ώστε ο δικηγόρος να έχει πρόχειρη τη βάση και τα εφόδια που χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός του”.