ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - IUS ET TRASLATUM

III

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ  ENGLISH-GREEK LEGAL GLOSSARY

Exofyllo-for-site

Το τρίτο βιβλίο της σειράς ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ IUS ET TRANSLATUM είναι το ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ENGLISH-GREEK ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ, το οποίο περιλαμβάνει νομική ορολογία από τους βασικούς τομείς του δικαίου, το ΑΣΤΙΚΟ, το ΕΜΠΟΡΙΚΟ, το ΠΟΙΝΙΚΟ και το ΔΗΜΟΣΙΟ δίκαιο, ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΪΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Όπως και στα προηγούμενα δύο γλωσσάρια, το βιβλίο ξεκινάει με την ΕΙΣΑΓΩΓΗ, που συμπληρώνει τους βασικούς αυτούς τομείς και περιέχει τους θεμελιώθεις δικαιϊκούς και δικονομικούς όρους που απαντώνται στην ελληνική και την αγγλική νομική ορολογία. Στο ξεχωριστό πλαίσιο έχουν τεθεί ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ χαρακτηριστικές ή ιδιαίτερες που αφορούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Όπου υπάρχει ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ στις νομικές έννοιες, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα, έχει προστεθεί ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ με αστερίσκο.

Όπως και στα προηγούμενα βιβλία της της σειράς ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, το ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ENGLISH-GREEK ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ, συμπληρώνεται επίσης με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία ολοκληρώνουν το κυρίως μέρος και προσφέρουν μία συνολική έποψη της νομικής ορολογίας, όπως αυτή ανευρίσκεται μέσα από ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, όπου η νομική ορολογία χρησιμοποιείται κατ” εξοχήν.

Δεδομένης της ευρείας χρήσης των λατινικών όρων στην αγγλική νομική ορολογία το ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ περιέχει ξεχωριστό κεφάλαιο με ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ μαζί με τις αντίστοιχες ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ τους στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, δεδομένων των διαφορετικών δικαιϊκών συστημάτων, στο βιβλίο έχουν προστεθεί ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ που αφορούν διαφορετικούς βασικούς τομείς του ελληνικού και του αγγλικού δικαίου.

Όλοι οι όροι μαζί εκτός από τις φράσεις και τα παραδείγματα, ανευρίσκονται συγκεντρωτικά στο τέλος του βιβλίου σε αλφαβητική σειρά, ένα στην ελληνική κι ένα στην αγγλική γλώσσα, στο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ με σημείωση της σελίδας και της αριθμητικής ενότητας, στην οποία αυτοί ανευρίσκονται.

ISBN:978-960-93-8419-3

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ

flyer2 [front]_v2

Το Ελληνογερμανικό/Γερμανοελληνικό Νομικό Γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο και ΙΙ Δημόσιο Δίκαιο της σειράς Δίκαιο και Μετάφραση είναι τα πρώτα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελλάδα που περιέχουν όλες τις θεμελιώδεις νομικές έννοιες του αστικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου από τα ελληνικά στα γερμανικά και αντίστροφα.

Με πρωτοποριακή δομή, όπου οι νομικοί όροι παρατίθενται σε κεφάλαια ανά τομέα δικαίου και μέσα σε αυτά σε λογική ακολουθία μεταξύ τους, με παραδείγματα σε κάθε ενότητα, αλλά και παραρτήματα με:

  1. Συντομογραφίες ελληνικού δικαίου
  2. Συντομογραφίες γερμανικού δικαίου
  3. Υποδείγματα ελληνικών και γερμανικών νομικών εγγράφων αστικού και δημοσίου δικαίου
  4. ελληνικά και γερμανικά πιστοποιητικά αστικού και δημοσίου δικαίου
  5.  αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου και στις δύο γλώσσες, καθίσταται πάντοτε δυνατή η αναζήτηση των λέξεων και των εννοιών που ευρίσκονται μέσα στο γλωσσάρι.

 //αποκλειστικά νομική ορολογία/πρωτοποριακή δομή ανά θεματικές ενότητες σύμφωνα με τα κεφάλαια του Νόμου και σε εννοιολογικές ενότητες μέσα στα κεφάλαια/παραδείγματα μέσα από το Νόμο/παραρτήματα με δημόσια πιστοποιητικά αστικού και δημοσίου δικαίου από Ελλάδα και Γερμανία/ νομικά έγγραφα ελληνικού και γερμανικού αστικού και δημόσιου δικαίου/αλφαβητικό ευρετήριο/συντομογραφίες ελληνικού και γερμανικού δικαίου//

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ Ι-ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νομικό γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο είναι δομημένο κατά τις διατάξεις του γερμανικού Αστικού κώδικα, χωρισμένο σε ενότητες σύμφωνα με τα κεφάλαια του γερμανικού Αστικού Κώδικα και σε περαιτέρω υποενότητες μέσα σε κάθε κεφάλαιο ανάλογα με την εννοιολογική τους σημασία. Με ξεχωριστό κεφάλαιο εισαγωγής που περιέχει τις γενικότερες έννοιες του Δικαίου, όπως και ειδικό κεφάλαιο με στοιχεία από την Πολιτική Δικονομία. Με παραδείγματα μέσα από το Νόμο, ξεχωριστό κεφάλαιο με νομικά έγγραφα του Αστικού Δικαίου, ένα για κάθε βιβλίο του Αστικού Κώδικα (δικόγραφα κα) από την κάθε χώρα, σε αντιπαραβολή μεταξύ τους, με επεξηγήσεις όπου υπάρχει απόκκλιση από την έννοια στην μετάφραση, προκειμένου να αντιστοιχεί στην ίδια νομική σχέση. Με ξεχωριστό κεφάλαιο με επίσημα πιστοποιητικά από τις δύο χώρες.  Με αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου, όπου ανευρίσκονται όλες οι έννοιες.

ISBN: 978-960-93-4927-7

 

 

Blank white book w/path

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΙΙ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νομικό γλωσσάρι ΙΙ Δημόσιο Δίκαιο αποτελείται από Α. Συνταγματικό Δίκαιο και Β. Συνταγματικό Δίκαιο. Το Α. Συνταγματικό Δίκαιο ακολουθεί τη δομή του ελληνικού Συντάγματος ενώ το Β. Διοικητικό Δίκαιο, αυτή του γερμανικού Νόμου περί Διοικητικής Δικονομίας. Και στα δύο μέρη έχει προστεθεί εισαγωγή με γενικότερες έννοιες που αφορούν το εκάστοτε δίκαιο, αλλά και ξεχωριστό κεφάλαιο με διατάξεις που αφορούν μόνο το γερμανικό Σύνταγμα στο Συνταγματικό Δίκαιο και κεφάλαιο με στοιχεία διοικητικής δικονομίας στο Διοικητικό Δίκαιο. Έπειτα από κάθε κεφάλαιο ακολουθεί παράδειγμα μέσα από το Νόμο. Ξεχωριστά κεφάλαια με δημόσια πιστοποιητικά δημοσίου δικαίου, αλλά και νομικά έγγραφα δημοσίου δικαίου (συνταγματικού, διοικητικού και διεθνούς δημοσίου δικαίου). Με συντομογραφίες ελληνικού και γερμανικού δικαίου.

ISBN: 978-960-93-6391-4

flyer2 [front]_v1Τα ελληνογερμανικά, γερμανοελληνικά νομικά νομικά γλωσσάρια, Ι αστικό δίκαιο και ΙΙ δημόσιο δίκαιο παρέχουν μία σφαιρική έποψη του αστικού και του δημοσίου δικαίου στις δύο χώρες, καθώς περιέχουν όρους και εκφράσεις του νόμου, παραδείγματα, αλλά και νομικά και δημόσια έγγραφα του αστικού και του δημοσίου δικαίου από την Ελλάδα και την Γερμανία. Ξεκινώντας δηλαδή κάποιος από τις όρους και τις έννοιες καταλήγει στα νομικά και δημόσια έγγραφα του αστικού δικαίου, όπου αυτές οι έννοιες ανευρίσκονται, κατανοώντας έτσι την χρήση αυτών και την ορθή σύνταξή τους μέσα στα κείμενα. 

Mε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των νομικών εννοιών και ο ακριβής προσδιορισμός τους, όταν αυτές αναζητούνται είτε στην μία είτε στην άλλη έννομη τάξη.

Το γλωσσάρι της κας Νανάκη ανήκει στην κατηγορία των πονημάτων που έχουν στόχο τη δημιουργία ενός πρακτικού υποβάθρου που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποβοηθητικά όσους δραστηριοποιούνται ως δικηγόροι και μεταφραστές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Πρόκειται για εργασία πρωτοποριακή στη νομική βιβλιογραφία και αποτελεί μία συνθετική επεξεργασία των κειμένων, μεθοδικά διαρθρωμένη, ώστε ο δικηγόρος να έχει πρόχειρη τη βάση και τα εφόδια που χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός του”.